Κεφάλαιο 7ο “Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας”

Κεφάλαιο 7ο “Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας”

«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ», Κεφάλαιο 7ο "Θέματα Κοινωνικής και Πολιτικής Ψυχολογίας", σελ. 153-177. (Εκδόσεις Ο.Ε.Δ.Β., Αθήνα 25/05/2000, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.)

Ειδικότερα:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 «Ομάδα, Κοινωνικοποίηση»: Ορισμός και χαρακτηριστικά της ομάδας. Η κοινωνικοποίηση του ατόμου σύμφωνα με τις αρχές της ομάδας.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2 «Κοινωνικοί Ρόλοι και Κοινωνική Αλληλεπίδραση»: Το σύστημα και ο καταμερισμός των ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας, ο ρόλος του ηγέτη, αλληλεξάρτηση και μορφές επικοινωνίας.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 7.3 «Στάσεις Προκαταλήψεις και Στερεότυπα»: Η έννοια της στάσης και η αλλαγή των στάσεων. Συμπεριφορές και στερεότυπα.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 7.4 «Πολιτισμός και Μορφές Κοινωνικής Συμπεριφοράς»: Ορισμός του πολιτισμού, η σχετικότητα των πολιτισμών, πολυπολιτισμική επικοινωνία.