ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ – ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ», 1997

Αναφέρεται στις στάσεις και αντιλήψεις των τσιγγάνων σχετικά με το πώς πιστεύουν οι ίδιοι οτι η ελληνική κοινωνία τους «βλέπει». Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή της Αττικής σε συνεργασία με τους μετεκπαιδευόμενους από το Μαράσλειο διδασκαλείο. Το δείγμα αποτελείτο από 1000 άτομα άνδρες και γυναίκες. Στόχος της έρευνας ήταν να ερευνήσουμε τα κοινωνικά σταθερότυπα που τους αποδίδονται και τους χαρακτηρίζουν, μπορεί να προκαλούν την οργή ή την επιθετικότητά τους και την επιφυλακτικότητά τους, αλλά παράλληλα επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή τους μέσα από μία διαδικασία μοιραίας αποδοχής. Συμπερασματικά οι τσιγγάνοι υιοθετούν την ψυχολογία μειονοτικών ομάδων που έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή αυτοεικόνα και αυτοαντίληψη. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 1ο Πανελλήνιο Ι.Τ.Μ.Ε.Χ. Αθήνα 13-14/3/1999